KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA E-TİCARET AYDINLATMA METNİ

İCA Dış Ticaret ve Tekstil San. Paz. A.Ş. ("İCA”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda web sitemiz kanalıyla elde ettiğimiz ve bünyemizde barındırdığımız her türlü kişisel veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”)’na uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır. İşbu bilgilendirme veri sorumlusu sıfatıyla İCA tarafından toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak KVKK’nın "Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Şirketimizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin mevzuat hakkında; çevrimiçi ziyaretçilerimizi, müşterilerimizi, tedarikçi çalışanlarımızı ve tedarikçi yetkililerimizi bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel bilgileriniz İCA tarafından KVKK’nın 4.2. maddesinde öngörülen; (i) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,(ii) Doğru ve gerektiğinde güncel olma,(iii) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,(iv) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,(v) ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme, ilkelerine uygun olarak, ilgili kişi gruplarına ait kişisel bilgiler aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve Kanunun 5. ve 6.maddelerinde yer alan hukuki sebeplerden en az birine bağlı olarak işlenecektir.


Çevrimiçi Ziyaretçilerimiz:

Web sitemizi kullanan gerçek kişi çevrimiçi ziyaretçilerimizin işlem güvenliği bilgileri (IP adresi bilginiz) ve (bizlere bunları bildirdiğiniz takdirde) adres ve kimlik bilgileri (ad soyad), iletişim bilgileri ( e-posta adresi, tel no) bilgileri; ürün, hizmet, tanıtım ve kampanyaları hakkında bilgi verilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuken yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, internet aracılığıyla e-ticaret kapsamında web sitemize erişiminizi sağlayabilmek ve sizlerle iletişim kurabilmek amaçlarıyla işlenecektir.

Müşterilerimiz:

Web sitemizi kullanan gerçek kişi müşterilerimizin veya tüzel kişi müşterilerimizin yetkililerinin ve/veya müşterilerinin kimlik bilgileri, adı soyadı , vergi numarası, adresi, TCKN, iletişim bilgileri, telefon numarası, e-mail adresi, müşteri işlemi bilgileri (ör. sipariş bilgisi), pazarlama bilgileri (ör. alışveriş geçmişi bilgileri), üye olduğu tarih, yaptığı başvurular, IP, Device ID, finansal veri, banka hesap bilgileri, kredi kartı bilgileri

Faaliyetlerin mevzuata uygun yönetilmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, kanunen yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, ,firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, yeni veya mevcut ürün, hizmet ve kampanyaların duyurulması, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırması yapılması, ürün, hizmet ve servis bedellerinin ödenmesi, tahsil edilmesi, tahsilat yönteminin seçilmesi, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuattan doğan düzenlemelere bağlı olarak hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ürün ve hizmetlerin reklamlarının ilgili kişiye iletilmesi; ürün, hizmet, tanıtım ve kampanyaları hakkında bilgi verilmesi, yetkili kamu kuruluşlarından gelen taleplere cevap verilmesi amaçları ile işlenebilecektir.

 

E-ticaret sitesi üzerinden yapılan hizmet ve mal tedarik işlemlerinde, Tedarikçi Yetkilisi ve Tedarikçi Çalışanları:

Tedarikçi ve tedarikçi çalışanlarına ait kimlik ve iletişime ait kişisel bilgiller; mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, web sitesi üzerinden verilen hizmetlerin sunulabilmesi ve değiştirilmesi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, Ürün, hizmet ve servis bedellerinin ödenmesi, Yasal düzenlemelere bağlı olarak hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuattan doğan bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirme, amaçları ile işlenebilecektir.

İşlenen kişisel veriler ayrıca yazılı, sözlü veya elektronik olarak iletilen tüm başvurular, soru, talep, öneri, şikayetlerin değerlendirilmesi, bunlara cevap verilmesi amacı ile işlenmektedir.

Yukarıda ilgili kişiler bazında kategorize edilen ve işleme amaçlarına yer verilen kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmesi KVKK Md.5/2-a, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle KVKK Md.5/2c, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması KVKK Md.5/2-e ve İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması KVKK Md.5/2-f hukuki sebeplerine istinaden işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN 3. KİŞİLERE AKTARILMASI VE AMACI

İCA, Kanunun 6. maddesinde yer alan Özel Nitelikli Kişisel Verilen İşlenmesine ilişkin ve 8. ve 9. maddeler de yer alan kişisel verilerin aktarılması konusunda öngörülen düzenlemelere ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan esaslara uygun davranmaktadır.

Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Ancak KVKK Kanunun 5. ve 6. maddesinde aşağıda yer verilen durumlarda istisna olarak açık rıza aranmaksızın işlenebilmektedir.

Kanun 5. Maddede yer alan açık rıza istisnasını açıklayan düzenlemeler aşağıda yer verilmiştir.

 

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel verileriniz, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz. Ancak hukuki sebep bölümünde belirtiğimiz 5 inci maddenin ikinci fıkrasında ve 6. maddenin üçüncü fıkrasında, belirtilen şartlardan birinin bulunması hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yeterli önlemler alınmak koşuluyla, aktarılabilirKanunun 6. maddesi Özel nitelikli verilerin işlenmesinde açık rıza alınmasının istisnalarını açıklamaktadır. Şirketimiz Web sitesi ve E­- Ticaret Portalı üzerinden ilgili kişilerden özel nitelikli veri talep etmemektedir.

İCA, Kanunun 5 maddesine ve 6. maddesinde yer alan özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin 8. ve yurt dışına veri aktarmaya ilişkin 9. maddeler de yer alan kişisel verilerin aktarılması konusundaki düzenlemelere ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan mevzuat ve diğer esaslara uygun davranmaktadır.

Kişisel verileriniz:

Kanunlarda öngörülmesi şartı kapsamında kanunen bilgi vermekle mükellef olduğumuz kamu kurumlarına, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri olduğu takdirde mahkemeler ve ilgili kamu kurumlarına, avukatlarımıza, kanuni bilgi talep hakkı olan diğer özel hukuk kişilerine, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi ve mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi için kişisel verilerinizden gerekli olanları sınırlı olarak, sözleşmeli tedarikçi şirketlere, bilgi sistem desteği veren hizmet şirketlerine, yurtiçi , yurtdışı bulut şirketlerine, İCA'nın çalıştığı reklam ve pazarlama ajanslarına grup şirketlerine, iştiraklara, hissedarlara,sözleşmeli danışmanlara aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Yukarıda açıklanan ve işlenme amaçları belirtilen kişisel verileriniz; dijital sipariş formları, sözleşmeler, ziyaretçi formları, üye ve müşteri olma amaçlı doldurduğunuz dijital formların bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar yoluyla işlenmesi, (ör. telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve çağrı merkezi telefonları web sitemiz online hizmetleri ve ilgili kişi tarafından beyan edilen diğer ek bilgiler vasıtasıyla otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad. 5/2-c : ''Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad. 5/2-ç: "Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad. 5/2-e: " Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

HAKLARINIZ

KVKK’nun 11. Maddesi uyarınca şirketimize başvurarak; kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse bunun hakkında bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerini yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse, bunların düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde şirketimizin hukuki yükümlülükleri saklı kalmak kaydı ile silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız vardır.

 

Kanun 11.madde kapsamındaki başvurularınızı, ıslak imzalı yazılı başvurunuzu bizzat adresimize getirerek şirketimizin adresine bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir, … "web adresindeki "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak veya (KEP)……… adresine, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından şirketimize bildirilen ve şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz üzerinden iletebilirsiniz. Kanuna uygun yapılan başvurularınız şirketimiz tarafından 30 gün içinde tarafınıza cevaplanacaktır.

VERİ SORUMLUSU BİLGİLERİ

Veri Sorumlusu Şirket Unvanı:

İCA Dış Ticaret ve Tekstil San. Paz. A.Ş.

 

Mersis No:


Telefon Numarası:

+90 216 314 6363

E-Posta:

[email protected]

Adres:

İCA PLAZA, Tatlısu Mah, Arif Ay Sok. No:4 34775 Kuzey Ataşehir, İSTANBUL

Vergi Dairesi ve Vergi Numarası:


KEP Adresi:


 

 

 


 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR